2012. január 11., szerda

Fontos tudnivalók a doppingellenőrzés menetéről

váró rész (ülőhelyek biztosításával), adminisztrációs rész (ahol a minta osztása, illetve a
dokumentálás zajlik), és a mintaadó rész (WC-kézmosó). Tapasztalataink szerint ritkán
optimális a helyzet.
A helyiségekben nem lehet felszerelt kamera, illetve bármely olyan tárgy, amely a
doppingellenőrzést megzavarhatja, a manipulációra utaló helyzetek elkerülése
érdekében.
A mintavételi helyiségbe a mintavétel befejezéséig illetéktelen személyek nem léphetnek
be.
A sportoló a kijelöléstől a mintavétel befejezéséig csak a doppingellenőrök által
jóváhagyott folyadékot fogyaszthatja, mely legyen zárt, palackozott, bontatlan
csomagolású. Az alkohol tartalmú italok fogyasztását nem javasoljuk.
A sportoló kiválasztása:
A doppingellenőrnek nem kell indokolnia a kiválasztási módszerét. Választhat névre
szólóan (target test), vagy jelölhet / sorsolhat névre és helyezésre vonatkozóan. Egy azon
eseményen akár többször, egymás után is ki lehet jelölni egy sportolót indoklás nélkül.
A sportoló a kijelölés pillanatától a mintavételi helyiségbe való megérkezéséig kísérő
személyt kap. Ennek célja a manipulációk kizárása. A sportoló szabadon mozoghat,
ebben nem korlátozhatja a kísérő, de lehetővé kell tenni, hogy a kísérő (a sportolóval
azonos nemű személy) „árnyékként” követhesse a kijelölt sportolót (akár az öltözőbe is).
A doppingellenőrzésre kijelölt sportoló, a mintaadást megelőzően, fényképes
igazolvánnyal igazolja a személyazonosságát. Ha egy sportoló személyazonossága nem
igazolható, úgy sikertelen mintavételnek kell az esetet minősíteni, amely vizsgálatot von
maga után.
A sportolónak a kijelöléstől számított egy órán belül a mintavételi helységben
jelentkeznie kell. Ennek elmaradása esetén doppingvétség elkövetése miatt
jegyzőkönyvezésre kerül a mulasztás. Ha egy sportoló egy órán belül jelentkezik, de
egyéb, rajta kívülálló okok miatt a mintaadásra még nincs lehetősége (Pl: elhúzódott a
verseny, eredményhirdetés van, orvosi ellátásra szorul, verseny utáni levezetés,
sajtótájékoztató, bemelegítés, stb) a doppingellenőrnek joga van az egy órát
meghosszabbítani, és ezt a kijelölő nyomtatványon engedélyezni.
A sportoló minden esetben saját kezűleg választja ki a doppingellenőrzéshez szükséges
mintatartó edényeket. A sportolónak meg kell győződnie arról, hogy a pohár vagy az
üvegek csomagolása sértetlen. Sérült csomagolású mintavevő eszközt a mintavételnél
nem lehet használni!
A sportoló a mintaadó helyiségbe csak a szükséges mennyiségű ruhában mehet be. Pl:
kabátot, táskát, több pulóvert nem vihet magával. A sportolóval egynemű
doppingellenőr a sportolót a mintaadó helyiségbe kíséri. A sportolót a mintaadásra
egyéb személyek nem kísérhetik el, kivéve 18 év alatti sportoló esetében, a sportoló
írásbeli beleegyezésével a közvetlen hozzátartozója, illetve fogyatékos sportoló esetében
segítő személyzet. A kísérő személy a mintaadó helyiségben a doppingellenőrt láthatja, a
sportolót nem. Tehát edző, sporttárs, barát, stb. nem léphet be a mintaadó helyiségbe!
Bármely gyanús esetnél a doppingellenőr kérheti másik akkreditált doppingellenőr
segítségét is.
A doppingellenőr joga eldönteni, hogy a sportoló ruházatát milyen mértékben kéri
levenni. A doppingellenőr kérheti a ruházat teljes eltávolítását is. A sportoló köteles a
mintaadás idejére biztosítani a doppingellenőr számára a vizeletgyűjtő pohár
láthatóságát. Amennyiben a doppingellenőr a mintaadás teljes ideje alatt a poharat nem
látja, úgy a leadott mintát megsemmisítheti, és újat kérhet helyette.
A sportoló a mintaadó poharat csak egy kézzel érintheti, a testéhez nem érhet, a másik
kezét, pedig az ellenőr számára jól látható helyen, a testétől eltartva kell tartania.
Minden gyanús eset, vagy ha a sportoló a doppingellenőr felszólításának nem tesz eleget,
jegyzőkönyvezésre kerül, és fegyelmi eljárást von maga után.
A doppingellenőrök a doppingellenőrzési eljárás alatt nem érhetnek a sportolókhoz, a
mintaadást csak szemrevételezhetik.
Amennyiben a szolgáltatott minta mennyisége nem elegendő, úgy a WADA által
elfogadott módon részminta lezárására kerül sor. Ez biztonságos, senki idegen hozzá
nem férhet a mintához.
Gyakori kérdés szokott lenni, hogy mennyi idő van az előírt 75 ml vizelet mennyiség
produkálására: nincs időkorlát. Amennyiben a sportoló mindent megtesz a szabályos
vizelet minta produkálása érdekében (iszik és próbálkozik), úgy a doppingellenőr
köteles várni addig, amíg nem elegendő a mennyiség. Természetesen minden
próbálkozásnál újra ellenőrizzük a manipuláció kizárását.
A minta figyelemmel kisérése a végső lezárásig a sportoló és a doppingellenőrök együttes
feladata. A doppingellenőrzés minden menetét, és a nyomtatványra kerülő összes adatot
a sportolónak ellenőriznie kell, és minden dokumentumból másolati példányt köteles
kapni. A laboratóriumi példány nem tartalmazhat a sportoló személyének azonosítására
alkalmas adatokat. Tehát a laboratórium a sportoló személyazonosságáról,
nemzetiségéről stb. semmit nem tudhat.
A minta lezárásakor és a doppingellenőri űrlap kitöltésekor, jelen lehet a sportoló
kíséretében egy fő, és ha szükséges egy tolmács. A kísérő személynek is fényképes
igazolvánnyal kell igazolnia magát. A hivatalos személyeken kívül más személy a
procedúra alatt nem lehet jelen. A mintavételi eljárás teljes ideje alatt fotó, hang és
video felvétel, vagy interjú a helyiségben nem készülhet.
A sportolónak joga van bármikor a doppingellenőrzést megtagadni, de az eset fegyelmi
eljárást von maga után és doppingvétségnek minősül.
A doppingellenőr feladata dokumentálni minden gyanút, vagy a szabályozástól való
eltérést, de a fegyelmi eljárás lefolytatása és a szankció megállapítása kizárólag a
nemzeti és a nemzetközi sportszövetség feladata.
Most, hogy már tudjuk hogyan zajlik egy doppingellenőrzés, tanuljuk meg azt is, hogy a
nemzetközi szabályozás értelmében, mi számít doppingvétségnek. Gondoljuk végig
együtt, és én minden szabályponthoz hozzáfűzöm a doppingellenőri tapasztalatainkat.

A doppingellenőrök kötelességei is jogai:
A doppingellenőr nem lehet sem tagja, sem alkalmazottja semmilyen sportszervezetnek,
rendszeres feladatot, még sportorvosit sem, sportszervezet számára nem láthat el,
társadalmi munkában sem.
A doppingellenőrök fényképes, nyilvántartási számmal ellátott megbízólevéllel
rendelkeznek, mellyel köteles a sportoló kijelölésekor magát igazolni, és a megbízólevelét
a sportoló számára bemutatni.
A doppingellenőr köteles a sportoló személyiségi és egyéb jogait tiszteletben tartva
emberségesen és higgadtan viselkedni.
A doppingellenőr nem zavarhatja meg a sportolót sem felkészülésében, sem
versenyzéskor, a doppingellenőrzést úgy kell lebonyolítani, hogy a sportolót akadályozni
sporttevékenységében nem szabad.
A doppingellenőr a sportolót meg nem érinti, csak szemmel kontrolálja.
A doppingellenőr köteles a mintavételi helységbe érkező sportolókat az eljárás pontos
menetéről, illetve jogaikról és feladataikról tájékoztatni, illetve a kérdésekre válaszolni.
A doppingellenőr köteles elhárítani minden provokáló sportolói magatartást.
A doppingellenőrnek joga van a sportolót bárhol és bármikor doppingellenőrzés céljából
kijelölni.
A doppingellenőrnek joga van a versenyen megsérült, vagy visszalépett sportolót
doppingellenőrzés céljából kijelölni. Természetesen amennyiben szükséges a sportoló
orvosi ellátása az elsődleges, de ez alatt folyamatos kíséretet kell biztosítani, mert a
sérülés a doppingellenőrzés alól, mentességet nem jelent. A sérülés súlyosságának
függvényében a doppingellenőrnek mérlegelheti a doppingellenőrzés kivitelezhetőségét,
de az esetet mindenképpen jegyzőkönyvezni kell.
A kijelöléstől számítva a doppingellenőr joga és kötelessége biztosítani, hogy a
kijelöléstől, a mintavétel megkezdéséig a sportoló kísérve és ellenőrizve legyen.
A doppingellenőrnek joga és kötelessége a doppingellenőrzés alkalmával a WADA
Kódex és a Nemzetközi Szabvány vonatkozó rendelkezéseit megkövetelni és betartatni.
A doppingellenőr joga és kötelessége észrevételezni, dokumentálni és jelenteni bármely,
a nemzetközi szabályozástól való eltérést, vagy a szabályok megsértését a sportoló által.

A sportoló jogai és kötelességei:
A sportoló joga és kötelessége a WADA Kódex szabályozása értelmében
doppingellenőrzés céljából bármikor mintát szolgáltatni.
A sportolónak mindent meg kell tennie, hogy a kijelöléshez képest a legrövidebb időn
belül megjelenjen a doppingellenőrző állomáson. Indokolt esetben pl.: következő
versenyszám, bemelegítés, levezetés, eredményhirdetés, sajtótájékoztató a
doppingellenőr engedélyezheti, hogy a sportoló ezeken részt vegyen szigorú kíséret
mellett, de legkésőbb egy órán belül, akkor is kötelező a megjelenés a mintavétel
helyszínén.
A sportolónak joga van egy általa kiválasztott kísérő személyhez, illetve ha szükséges
tolmácshoz.
A sportolónak joga van folyadékot fogyasztania a mintaszolgáltatás elősegítése
érdekében. A doppingellenőrök által biztosított folyadékon túl, minden más folyadék
vagy élelmiszer fogyasztása csak saját felelősségre történhet.
A sportolónak joga van hozzájutni a doppingellenőrzés menetével kapcsolatos
mindennemű felvilágosító információhoz, és minden róla szóló nyomtatványból joga van
egy példányhoz.
Sportolónak joga, hogy a doppingellenőrzés alatt tapasztalt hiányosságokat a Nemzeti
Doppingellenes Szervezetnek írásban bejelenteni. Minden bejelentett hiányosságot
kötelesek kivizsgálni.
Optimális esetben a mintavételi helyiség három elkülönített, de egybe nyíló részből áll:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése