2012. január 23., hétfő

Sportorvosi vizsgálat

Felhívjuk a versenyzők, szakvezetők figyelmét, hogy a licenc kiadásának feltétele a sportorvosi vizsgálat érvényessége. A vizsgálatot a Sportkórházban kell elvégezni, elérhetőség a bejelentkezéshez:
Soós Kata, tel: 20/320-0529

2012. január 11., szerda

Fontos tudnivalók a doppingellenőrzés menetéről

váró rész (ülőhelyek biztosításával), adminisztrációs rész (ahol a minta osztása, illetve a
dokumentálás zajlik), és a mintaadó rész (WC-kézmosó). Tapasztalataink szerint ritkán
optimális a helyzet.
A helyiségekben nem lehet felszerelt kamera, illetve bármely olyan tárgy, amely a
doppingellenőrzést megzavarhatja, a manipulációra utaló helyzetek elkerülése
érdekében.
A mintavételi helyiségbe a mintavétel befejezéséig illetéktelen személyek nem léphetnek
be.
A sportoló a kijelöléstől a mintavétel befejezéséig csak a doppingellenőrök által
jóváhagyott folyadékot fogyaszthatja, mely legyen zárt, palackozott, bontatlan
csomagolású. Az alkohol tartalmú italok fogyasztását nem javasoljuk.
A sportoló kiválasztása:
A doppingellenőrnek nem kell indokolnia a kiválasztási módszerét. Választhat névre
szólóan (target test), vagy jelölhet / sorsolhat névre és helyezésre vonatkozóan. Egy azon
eseményen akár többször, egymás után is ki lehet jelölni egy sportolót indoklás nélkül.
A sportoló a kijelölés pillanatától a mintavételi helyiségbe való megérkezéséig kísérő
személyt kap. Ennek célja a manipulációk kizárása. A sportoló szabadon mozoghat,
ebben nem korlátozhatja a kísérő, de lehetővé kell tenni, hogy a kísérő (a sportolóval
azonos nemű személy) „árnyékként” követhesse a kijelölt sportolót (akár az öltözőbe is).
A doppingellenőrzésre kijelölt sportoló, a mintaadást megelőzően, fényképes
igazolvánnyal igazolja a személyazonosságát. Ha egy sportoló személyazonossága nem
igazolható, úgy sikertelen mintavételnek kell az esetet minősíteni, amely vizsgálatot von
maga után.
A sportolónak a kijelöléstől számított egy órán belül a mintavételi helységben
jelentkeznie kell. Ennek elmaradása esetén doppingvétség elkövetése miatt
jegyzőkönyvezésre kerül a mulasztás. Ha egy sportoló egy órán belül jelentkezik, de
egyéb, rajta kívülálló okok miatt a mintaadásra még nincs lehetősége (Pl: elhúzódott a
verseny, eredményhirdetés van, orvosi ellátásra szorul, verseny utáni levezetés,
sajtótájékoztató, bemelegítés, stb) a doppingellenőrnek joga van az egy órát
meghosszabbítani, és ezt a kijelölő nyomtatványon engedélyezni.
A sportoló minden esetben saját kezűleg választja ki a doppingellenőrzéshez szükséges
mintatartó edényeket. A sportolónak meg kell győződnie arról, hogy a pohár vagy az
üvegek csomagolása sértetlen. Sérült csomagolású mintavevő eszközt a mintavételnél
nem lehet használni!
A sportoló a mintaadó helyiségbe csak a szükséges mennyiségű ruhában mehet be. Pl:
kabátot, táskát, több pulóvert nem vihet magával. A sportolóval egynemű
doppingellenőr a sportolót a mintaadó helyiségbe kíséri. A sportolót a mintaadásra
egyéb személyek nem kísérhetik el, kivéve 18 év alatti sportoló esetében, a sportoló
írásbeli beleegyezésével a közvetlen hozzátartozója, illetve fogyatékos sportoló esetében
segítő személyzet. A kísérő személy a mintaadó helyiségben a doppingellenőrt láthatja, a
sportolót nem. Tehát edző, sporttárs, barát, stb. nem léphet be a mintaadó helyiségbe!
Bármely gyanús esetnél a doppingellenőr kérheti másik akkreditált doppingellenőr
segítségét is.
A doppingellenőr joga eldönteni, hogy a sportoló ruházatát milyen mértékben kéri
levenni. A doppingellenőr kérheti a ruházat teljes eltávolítását is. A sportoló köteles a
mintaadás idejére biztosítani a doppingellenőr számára a vizeletgyűjtő pohár
láthatóságát. Amennyiben a doppingellenőr a mintaadás teljes ideje alatt a poharat nem
látja, úgy a leadott mintát megsemmisítheti, és újat kérhet helyette.
A sportoló a mintaadó poharat csak egy kézzel érintheti, a testéhez nem érhet, a másik
kezét, pedig az ellenőr számára jól látható helyen, a testétől eltartva kell tartania.
Minden gyanús eset, vagy ha a sportoló a doppingellenőr felszólításának nem tesz eleget,
jegyzőkönyvezésre kerül, és fegyelmi eljárást von maga után.
A doppingellenőrök a doppingellenőrzési eljárás alatt nem érhetnek a sportolókhoz, a
mintaadást csak szemrevételezhetik.
Amennyiben a szolgáltatott minta mennyisége nem elegendő, úgy a WADA által
elfogadott módon részminta lezárására kerül sor. Ez biztonságos, senki idegen hozzá
nem férhet a mintához.
Gyakori kérdés szokott lenni, hogy mennyi idő van az előírt 75 ml vizelet mennyiség
produkálására: nincs időkorlát. Amennyiben a sportoló mindent megtesz a szabályos
vizelet minta produkálása érdekében (iszik és próbálkozik), úgy a doppingellenőr
köteles várni addig, amíg nem elegendő a mennyiség. Természetesen minden
próbálkozásnál újra ellenőrizzük a manipuláció kizárását.
A minta figyelemmel kisérése a végső lezárásig a sportoló és a doppingellenőrök együttes
feladata. A doppingellenőrzés minden menetét, és a nyomtatványra kerülő összes adatot
a sportolónak ellenőriznie kell, és minden dokumentumból másolati példányt köteles
kapni. A laboratóriumi példány nem tartalmazhat a sportoló személyének azonosítására
alkalmas adatokat. Tehát a laboratórium a sportoló személyazonosságáról,
nemzetiségéről stb. semmit nem tudhat.
A minta lezárásakor és a doppingellenőri űrlap kitöltésekor, jelen lehet a sportoló
kíséretében egy fő, és ha szükséges egy tolmács. A kísérő személynek is fényképes
igazolvánnyal kell igazolnia magát. A hivatalos személyeken kívül más személy a
procedúra alatt nem lehet jelen. A mintavételi eljárás teljes ideje alatt fotó, hang és
video felvétel, vagy interjú a helyiségben nem készülhet.
A sportolónak joga van bármikor a doppingellenőrzést megtagadni, de az eset fegyelmi
eljárást von maga után és doppingvétségnek minősül.
A doppingellenőr feladata dokumentálni minden gyanút, vagy a szabályozástól való
eltérést, de a fegyelmi eljárás lefolytatása és a szankció megállapítása kizárólag a
nemzeti és a nemzetközi sportszövetség feladata.
Most, hogy már tudjuk hogyan zajlik egy doppingellenőrzés, tanuljuk meg azt is, hogy a
nemzetközi szabályozás értelmében, mi számít doppingvétségnek. Gondoljuk végig
együtt, és én minden szabályponthoz hozzáfűzöm a doppingellenőri tapasztalatainkat.

A doppingellenőrök kötelességei is jogai:
A doppingellenőr nem lehet sem tagja, sem alkalmazottja semmilyen sportszervezetnek,
rendszeres feladatot, még sportorvosit sem, sportszervezet számára nem láthat el,
társadalmi munkában sem.
A doppingellenőrök fényképes, nyilvántartási számmal ellátott megbízólevéllel
rendelkeznek, mellyel köteles a sportoló kijelölésekor magát igazolni, és a megbízólevelét
a sportoló számára bemutatni.
A doppingellenőr köteles a sportoló személyiségi és egyéb jogait tiszteletben tartva
emberségesen és higgadtan viselkedni.
A doppingellenőr nem zavarhatja meg a sportolót sem felkészülésében, sem
versenyzéskor, a doppingellenőrzést úgy kell lebonyolítani, hogy a sportolót akadályozni
sporttevékenységében nem szabad.
A doppingellenőr a sportolót meg nem érinti, csak szemmel kontrolálja.
A doppingellenőr köteles a mintavételi helységbe érkező sportolókat az eljárás pontos
menetéről, illetve jogaikról és feladataikról tájékoztatni, illetve a kérdésekre válaszolni.
A doppingellenőr köteles elhárítani minden provokáló sportolói magatartást.
A doppingellenőrnek joga van a sportolót bárhol és bármikor doppingellenőrzés céljából
kijelölni.
A doppingellenőrnek joga van a versenyen megsérült, vagy visszalépett sportolót
doppingellenőrzés céljából kijelölni. Természetesen amennyiben szükséges a sportoló
orvosi ellátása az elsődleges, de ez alatt folyamatos kíséretet kell biztosítani, mert a
sérülés a doppingellenőrzés alól, mentességet nem jelent. A sérülés súlyosságának
függvényében a doppingellenőrnek mérlegelheti a doppingellenőrzés kivitelezhetőségét,
de az esetet mindenképpen jegyzőkönyvezni kell.
A kijelöléstől számítva a doppingellenőr joga és kötelessége biztosítani, hogy a
kijelöléstől, a mintavétel megkezdéséig a sportoló kísérve és ellenőrizve legyen.
A doppingellenőrnek joga és kötelessége a doppingellenőrzés alkalmával a WADA
Kódex és a Nemzetközi Szabvány vonatkozó rendelkezéseit megkövetelni és betartatni.
A doppingellenőr joga és kötelessége észrevételezni, dokumentálni és jelenteni bármely,
a nemzetközi szabályozástól való eltérést, vagy a szabályok megsértését a sportoló által.

A sportoló jogai és kötelességei:
A sportoló joga és kötelessége a WADA Kódex szabályozása értelmében
doppingellenőrzés céljából bármikor mintát szolgáltatni.
A sportolónak mindent meg kell tennie, hogy a kijelöléshez képest a legrövidebb időn
belül megjelenjen a doppingellenőrző állomáson. Indokolt esetben pl.: következő
versenyszám, bemelegítés, levezetés, eredményhirdetés, sajtótájékoztató a
doppingellenőr engedélyezheti, hogy a sportoló ezeken részt vegyen szigorú kíséret
mellett, de legkésőbb egy órán belül, akkor is kötelező a megjelenés a mintavétel
helyszínén.
A sportolónak joga van egy általa kiválasztott kísérő személyhez, illetve ha szükséges
tolmácshoz.
A sportolónak joga van folyadékot fogyasztania a mintaszolgáltatás elősegítése
érdekében. A doppingellenőrök által biztosított folyadékon túl, minden más folyadék
vagy élelmiszer fogyasztása csak saját felelősségre történhet.
A sportolónak joga van hozzájutni a doppingellenőrzés menetével kapcsolatos
mindennemű felvilágosító információhoz, és minden róla szóló nyomtatványból joga van
egy példányhoz.
Sportolónak joga, hogy a doppingellenőrzés alatt tapasztalt hiányosságokat a Nemzeti
Doppingellenes Szervezetnek írásban bejelenteni. Minden bejelentett hiányosságot
kötelesek kivizsgálni.
Optimális esetben a mintavételi helyiség három elkülönített, de egybe nyíló részből áll:

2012. január 10., kedd

Pályázat

A Magyar Motorcsónak Szövetség pályázatot ír ki a 2012 UIM Nations Cup sorozaton való indulás jogáért.

A részvételi feltételek:
- sportorvosi engedély (kizárólag Sportkórházban)
- superlicenc
- WADA által elfogadott negatív doppingvizsgálat

Pályázati összeg: hajónként 1.000.000,- Ft

A pályázatok beküldésének határideje: 2012.  január 19. 12 óra
A pályázati elbírálása: 2012. január 19.
A pályázat benyújtásának módja: A pályamunkákat postai úton lehet benyújtani a Szövetség címére: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2.

A nyertes pályázók közül, azonos feltételek mellett előnyben részesül a magasabb pályázati összeget ajánló.
Az indulás feltételei (a pályázó részére) az alábbiakban olvashatók:
Dear all,

Following the great success of the first edition of the UIM Nations Cup held last November in Singapore, H2O Racing is pleased to announce that the 2012 UIM Nations Cup will start in Khor Fakkan - Sharjah UAE. on 22-24 February
It has been also confirmed the event in Durban - South Africa in October in occasion of the UIM General Assembly.
The aim for next season is to have 4 events : we are looking forward to receive confirmation from Singapore in June and a second event in UAE in December.
 For the event in Khor Fakkan, we can accept the entries of 8 National Teams  since, due to the accidents occurred in Singapore, we will have available 16 racing boats only.
We are therefore asking to the interested National Authorities to send a candidature for the participation to the event in Khor Fakkan in February  indicating the intention to participate in whole  2012 UIM Nations Cup Championship, which will be one of the priorities at the time of the acceptanceof the National Teams taking part to the competition
The condition to participate in the 2012 UIM Nations Cup will be substantially the same as last year to which will  be added a deposit to guarantee any damages to the equipments and eventual  fines imposed on Drivers

Looking forward to hearing from you, I remain
 Very best regards

Marco Sala
H 2 O    R A C I N G

2011. évi feltételek:

Two F1NC Boats, powered by a Mercury Optimax 200XS SST engine

The boats will be provided fully equipped, ready to race, including propellers
and the radio system already fitted in the boats. All the drivers will be given
headset that has to be put on their helmets. No need from the drivers to bring
their own radios or headsets

The boats will be provided already painted in respective nations colours

There are available on the boats spaces for the Team’s sponsors as follows:
2 stickers 80x30 cm, 1 sticker 30x60, 2 stickers 105x30
The Teams are responsible for producing and fixing on the boats their advert
stickers

On request, H2O Racing can provide to each Driver an OMP racing overall
suit personalised with the national colours at an heavily discounted price.
Any request should be sent as soon as possible to marco@h2oracing.net
indicating the size

The National Teams are appointed by their National Authority and would consist of:

Minimum 2 up to 4 drivers
The Drivers must present a valid licence issued by their National Authority.
Each Driver must be properly insured as per local requirements and the UIM /
National Authority requirements
H2O racing reserves the faculty to select the participation of the Drivers
according with their sport skill


1 Team Manager, 1 or 2 Radiomen, 2 helpers per boat
All Team members must wear their own uniform preferably in National Colours

Each National Team is responsible for covering any travelling and hotel expenses for
all people representing the Nation

Fees and insurance

Driver Fee : € 500 (five hundred euro ) each Driver per Event

Boat Insurance : € 1.000 (one thousand euro ) per Boat per Event
covering the insurance for damaged equipment (deductible insurance per
accident € 1.500)


(F1NC Abu Dhabi Advance Notice kivonata)

2012. január 9., hétfő

Elnökségi ülés

Következő elnökségi ülésünket 2012. január 19. 16 órakor tartjuk. Üléseik nyitottak, minden érdeklődőt várunk.
Napirend:
1. Elnökségi ülésterv
2. 2012. évi versenynaptár véglegesítése
3. Egyebek

Pályázat

A Magyar Motorcsónak Szövetség nyílt pályázatot ír ki új, hivatalos logójának elkészítésére.
A pályázat célja, hogy a logó tükrözze a Szövetség jellegét, tartalmában tükrözze a motorcsónak sport fejlődését, formájában korszerű legyen. Az elkészült logónak alkalmazhatónak kell lennie internetes felületeken, elsősorban a Szövetség honlapján, elektronikus levelekben, nagy méretben plakátokon, molinókon, továbbá kicsinyített verziójának alkalmasnak kell lennie reprezentációs tárgyakon való megjelenítésre.

Részvételi feltételek: A pályázaton kreatív alkotócsoportok és egyéni pályázók vehetnek részt. A részvételnek nem feltétele korábbi referenciák bemutatása, de lehetséges annak ismertetése. A pályázat elkészítése kapcsán felmerülő költségeket a pályázónak kell viselnie, azt a pályázatot meghirdető nem vállalja át.

A pályázatok beküldésének határideje: 2012.  február 29.
A pályázati elbírálása: 2012. március 15.
A nyertes pályázótól a Szövetség a pályaművet megvásárolja 100.000,- áron.
A pályázat benyújtásának módja: A pályamunkákat postai úton lehet benyújtani a Szövetség címére: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2.

A nyertes pályázónak nyilatkozatban kell vállalnia, hogy a nyertes pályázati anyagot a díjazás fejében a Magyar Motorcsónak Szövetség kizárólagosan jogosult használni, az arra vonatkozó szerzői jogok a Szövetséget illetik meg.
Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást a 30-400-5470- es telefonszámon kaphatnak.

2012. évi elnökségi ülésterv

Az Elnökségi ülések 16 órakor kezdődnek, helyszín: Klub Hotel, Dunaújváros. Ha ettől eltér, jelzem.

Január 19.
1. Elnökségi ülésterv
2. 2012. évi versenynaptár véglegesítése
3. Egyebek


Február  9.
1. A Közgyűlés előkészítése
2. Bírói testület újjászervezése
3. Egyebek

Március 8.
1. 2012. évi versenyek előkészületei
2. Válogatott keret elfogadása
3. 2013. évi versenynaptár
4. Egyebek

Április 12.
1. A Közgyűlés tapasztalatai
2. Pályázati tevékenység áttekintése
3. Kapcsolat a médiákkal
4. Egyebek

Május 10.
1. Utánpótlás
2. UIM szabálymódosítási javaslatok.
3. Egyebek

Szeptember  13.
1. Versenyévad értékelése
2. UIM Közgyűlésre viendő problémák
3. Egyebek

Október 11.
1. A bajnokságok eredményeinek véglegesítése
2. Szezonértékelés
3. Díjkiosztóval kapcsolatos előkészületek
4. Egyebek

November 8.
1. Az Elnökségi határozatok áttekintése
2. UIM Közgyűlés anyagainak megvitatása
3. Egyebek